27/23 Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech;T:2.3.2023

Návrhem vyhlášky reaguje předkladatel na novelu zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů, která byla dne 13. 1. 2023 schválena ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně a je v současné době v legislativním procesu projednávána jako senátní tisk č. 37. Jejím cílem je na základě zkušeností vzešlých z praxe s nakládáním s látkami, které poškozují ozonovou vrstvu, a s fluorovanými skleníkovými plyny (tzv. regulované látky a F-plyny) odstranění některých nedostatků platné právní úpravy, které povede k efektivnějšímu nakládání s těmito látkami a k efektivnějšímu výkonu státní správy v této oblasti.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 2. 3. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/