269/12 Návrh Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020; T: 5.12.2012

Mezi klíčové návrhy Koncepce patří zkvalitnění institucionálního a procesního rámce implementace Koncepce, s jasně vymezeným postavením Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jehož cílem bude zabezpečit realizaci jednotlivých opatření, koordinaci a návaznost koncepčních dokumentů a právních předpisů zodpovědných resortů a vytvořit tak odpovídající podmínky naplnění Koncepce a zajištění udržitelného rozvoje odvětví cestovního ruchu. Z tohoto důvodu je v Koncepci navrhováno zkvalitnění činnosti fungování několika subjektů, posílení činnosti Meziresortní koordinační komise pro cestovní ruch a založení Fóra cestovního ruchu jako nezávislé platformy za účelem projednávání strategických záměrů cestovního ruchu mezi veřejným a privátním sektorem.

Návrh Koncepce je předkládán vládě již v letošním roce, ačkoliv její platnost je plánována až od počátku roku 2014. Důvodem je nutnost zpracování navazujících dokumentů nezbytných pro zabezpečení implementace Koncepce, a to zejména Akčního plánu ke Koncepci, kvantifikační analýzy a schválení zákona o podpoře a rozvoji cestovního ruchu.
Současně včasné zpracování Koncepce je nezbytné s ohledem na přípravu nového programovacího období EU 2014 – 2020.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/