269/11 NV některá ustanovení zákona o sociálních službách; T: 7.11.2011

Novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, předložená jako součást sociální reformy, nabude účinnosti dnem 1. 1. 2012. Podle zmocnění v § 119 odst. 2 zákona o sociálních službách má Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) stanovit vyhláškou k provedení § 9 odst. 6 zákona bližší vymezení schopnosti zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení. V návaznosti na zákonnou úpravu se proto nahrazuje současná právní úprava uvedená v § 1 a 2 a v příloze č. 1 k vyhlášce 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. MPSV se k vydání prováděcího právního předpisu k posuzování stupně závislosti zavázalo na základě výsledků připomínkového řízení k sociální reformě 2011 k návrhu novely zákona o sociálních službách.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/