268/15 Závěrečná zpráva o plnění Implementačního plánu Strategie celoživotního učení za léta 2009-2015; T: 11.12.2015

Proces implementace započal v roce 2009, kdy vláda uložila usnesením č. 8 ze dne 5. ledna 2009 ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy zřídit do 30. června 2009 koordinační a implementační výbor a předložit vládě zprávy o plnění implementačních opatření do 31. prosince 2009, 2012 a 2015. Ministrům, kteří jsou uvedeni v Implementačním plánu jako gestoři navržených opatření, bylo uloženo, aby k realizaci opatření využívali přednostně prostředků Operačních programů Evropského sociálního fondu a pověřili zástupce svých resortů k účasti ve stálém pracovním grémiu pro koordinaci opatření Implementačního plánu a Operačních programů Evropského sociálního fondu.

Řada opatření byla podporována z prostředků Evropského sociálního fondu. Na MŠMT byly realizovány projekty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jednotlivé resorty přispívaly k naplňování opatření realizací projektů v rámci operačních programů spadajících do kompetence jednotlivých ministerstev. Projekty spolufinancované z prostředků Evropského sociálního fondu jsou podrobně rozepsány (včetně časového harmonogramu jednotlivých projektů) v již zmiňovaných přílohách č. 2 a 3, a to v rozlišení na Individuální projekty národní MŠMT, Individuální projekty ostatní MŠMT a projekty realizované MPSV.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/