265/15 Nař. vl. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; T: 9.12.2015

V oblasti ochrany zdraví při práci se návrhem mimo jiné reaguje na zavedení dalšího hygienického limitu ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště, na němž je vykonávána duševní práce rutinní povahy bez zvýšených nároků na pozornost a soustředění.

V oblasti ochrany veřejného zdraví v komunálním prostředí se jedná především o úpravu terminologie v návaznosti na oblast technické normalizace (normy ČSN ISO).

Návrh dále na základě novely zákona stanoví, co se rozumí prostorem významným z hlediska pronikání hluku z venkovních prostor staveb do vnitřních chráněných prostor.

Návrh upřesňuje na základě požadavku praxe stávající ustanovení o tzv. nehodnotitelné změně naměřených hodnot hluku tím, že jasně vymezuje, že tento institut nelze použít pro porovnání naměřené hodnoty s hygienickým limitem.

V souvislosti se zavedením tzv. priority vstupu do území zdroje hluku nebo chráněné stavby byla v souladu s požadavkem obsaženým v novele zákona definována hodnota představující prokazatelné navýšení hluku a stanoveny podmínky pro její použití. Nově se navrhuje zavést korekci pro hodnocení výsledků výpočtových akustických studií.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/