264/10 NV o vodních útvarech povrchových vod; T: 12.11.2010

Vyhláška o vymezení vodních útvarů vychází ze zmocňovacího ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 21 odst. 3), a z požadavků Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

Tento předpis je úzce provázán s vyhláškou o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod. Oba prováděcí předpisy vycházejí ze stejného zákonného zmocnění (§ 21 odst. 3). Dále je s tímto předpisem provázána aplikace vyhlášky o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik (§ 25 odst. 2 vodního zákona).

Přijetím vyhlášky budou naplněny požadavky Směrnice 2000/60/ES, jejímž hlavním cílem je ochrana vod jakožto složky životního prostředí, resp. ochrany povrchových vod. Přijetím vyhlášky dojde k nastavení podmínek nezbytných pro zavedení jednotného systému zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, jehož výstupy budou srovnatelné s hodnoceními prováděnými dalšími členskými státy Společenství, s nimiž Česká republika sdílí stejná mezinárodní povodí a možnostem nápravy znečištění či tvorby strategií na udržení dobrého stavu.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/