263/07 Návrh věcného záměru zákona o specifických zdravotních službách.

Základ právní úpravy zdravotní péče je dosud obsažen ve třetí části zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, nazvané „Zdravotnictví“. „Specifická zdravotní péče“ je upravena ve třetí části hlavě první zákona (například § §27, 27a, 27d až 27h).

Problematika zdravotní péče je v současné době obsažena v celé řadě právních předpisů různé právní síly, což je obecně hodnoceno jako nepřehledné a problematické. Ve svém souhrnu se jedná o předpisy obsahově neprovázané,  po odborné stránce překonané a neodpovídající požadavkům zdravotnických dokumentů evropské úrovně.

Zákon připravený na základě věcného záměru zákona nahradí společně se zákonem o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování stávající překonanou úpravu provedenou zákonem č. 20/1966 Sb. 

Navrhovaná právní úprava reaguje mimo jiné na potřeby vyplývající z Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně (sdělení MZV č. 96/2001 Sb. m. s.) a dodatkového  protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně o zákazu klonování lidských bytostí (sdělení MZV č. 97/2001 Sb. m. s.).

Zákon upraví v souladu s právem Evropských společenství lékařské ozáření (Směrnice Rady 97/43/EURATOM ze dne 30. června 1997 o ochraně zdraví osob před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření v souvislosti s lékařským ozářením a o zrušení směrnice 84/466/EURATOM).

Specifické zdravotní výkony jsou v dosavadní právní úpravě stanovené zákonem  č. 20/1966 Sb., zahrnuty pod pojem „Jiné výkony“. Podrobnější podmínky pro jejich poskytování se vymezují zejména v zájmu ochrany práv pacientů, neboť tyto výkony mohou podstatným způsobem ovlivnit život nebo zdraví pacienta.

Specifické zdravotní služby budou poskytovány jen poskytovateli zdravotních služeb majících oprávnění podle zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, popřípadě též oprávněných podle tohoto právního předpisu.

 

Návrh zákona

Připomínky HK ČR

Vypořádací tabulka

Vaše připomínky zasílejte prosím do 10.12.2007                                    pripominkovani@komora.cz

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/