262/12 Novela zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci; T: 4.12.2012

Cílem předkládaného návrhu zákona je jeho adaptace na nový kontrolní řád, a to zejména doplněním zmocňovacího ustanovení pro vydání prováděcího právního předpisu stanovícího náležitosti průkazu. Tato změna je nezbytná pro řádný a efektivní výkon kontrolní činnosti SZPI.

Neméně důležitým cílem je zvýšení efektivity kontrolní činnosti prováděné ze strany SZPI (nové typy opatření, nové způsoby oznamování některých opatření či nová forma opatření v podobě opatření obecné povahy). Zároveň povede podrobnější úprava některých aspektů, zejména oznamování opatření či rozhodování o námitkách k větší aplikační jistotě, jak ze strany SZPI, tak kontrolovaných osob.

Konkrétně na základě nových typů opatření bude možné:

Uložit zákaz užívání prostor, pokud kontrolovaná osoba odmítá poskytnout součinnost odpovídající oprávnění inspektorů vstupovat na pozemky, do staveb a jiných prostor podle § 7 kontrolního řádu (§ 5 odst. 1 písm. a) bod 4 návrhu). S ohledem na možnost ohrožení zdraví spotřebitelů, pokud by byly uváděny na trh nebezpečné potraviny, a obecně na nepřípustnost toho, aby se provozovatel potravinářského podniku odmítal podrobit úřednímu dozoru nad potravinami, jsou běžné nástroje (uložení pořádkové pokuty), které jsou k dispozici v případě neposkytnutí součinnosti, nedostatečné pro rychlé a účinné sjednání nápravy. Kontrolní řád navíc přešel v případě neposkytnutí součinnosti od pořádkových pokut do režimu přestupků případně jiných správních deliktů, kde je nezbytné neposkytnutí součinnosti řešit ve správním řízení, které může být za situace, kdy může být ohroženo zdraví spotřebitelů, nepřiměřeně dlouhé. Navíc, ani uložení opakované sankce nemusí vést k zpřístupnění provozovny a spotřebitel je tak vystavován zvýšenému riziku, které taková provozovna může představovat po dobu delší, než lze tolerovat a po spotřebitelích spravedlivě požadovat.

Další dvě opatření by měla přinést výrazné zefektivnění dozoru, který je nutně limitován skutečností, že stávající opatření v zákoně č. 146/2002 Sb. jsou vždy vztažena ke konkrétnímu kontrolnímu zjištění tj. ve většině případů k určité šarži, zjištěné u konkrétního provozovatele potravinářského podniku, počtem inspektorů, které má SZPI k dispozici a zároveň množstvím prostředků uvolněných ze státního rozpočtu na dozorovou činnost. Jedná se o:

– rozšíření možnosti uložit opatření, kterým lze pozastavit zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky nově také z důvodu podezření, že jsou nejakostní či klamavě označené [§ 5 odst. 1 písm. e) návrhu zákona]. Dosud bylo možné využít pozastavení pouze u jiných než zdravotně nezávadných zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků.

– rozšíření možnosti uložit opatření, kterým lze uložit povinnost provádět na náklady kontrolované osoby po určitou dobu rozbory v laboratoři, i při zjištění nejakostních či klamavě označených zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků [§ 5 odst. 1 písm. g) návrhu zákona]. Dosud bylo využitelné pouze v případě zdravotně závadných potravin nebo při podezření, že se jedná o zdravotně závadné potraviny.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/