261/16 Nař. vl. o udržitelnosti biopaliv a o snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot; T: 10.1.2017

Daný návrh nařízení vlády je předkládán v návaznosti na novelu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, která je aktuálně projednávána v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (sněmovní tisk 924) a přináší tyto zásadní body:

  • Možnost dvojnásobného zohlednění biopaliv z použitých kuchyňských olejů, kafilerních tuků a biopaliv, která mají nízký dopad v souvislosti s nepřímou změnou ve využívání půdy (tzv. pokročilá biopaliva) do povinného minimálního podílu biopaliv podle § 19 a § 19a zákona.
  • Možnost zohlednění CNG/LNG, LPG, čistých a vysokoprocentních biopaliv, elektřiny a vodíku do povinného snížení emisí skleníkových plynů z pohonných hmot podle § 20 zákona
  • Možnost zohlednění snížení emisí skleníkových plynů z těžby do povinného snížení emisí skleníkových plynů z pohonných hmot podle § 20 zákona.
  • Stanovení výše pokuty za nesnížení emisí skleníkových plynů z pohonných hmot jako součin množství emisí skleníkových plynů v kg, které zapříčinilo nesplnění povinnosti, a částky 10 Kč.

Cílem navrhované právní úpravy v nařízení vlády je dokončení transpozice směrnice Rady 2015/652/EU, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty, a dokončení částečné transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/1513/EU, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/1513/EU, jejímž hlavním gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu, bude dokončena předpisy v jeho gesci.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/