261/15 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020; T: 4.12.2015

NP VaVaI 2016 se výrazně zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu pro potřeby ekonomiky a na rozvoj aplikovaného výzkumu pro realizaci úkolů a potřeb centrální státní správy (včetně společenských potřeb). Cílem je orientovat aplikovaný výzkum v České republice na odvětvové (sektorové) potřeby pro podporu konkurenceschopnosti České republiky. Základní podmínkou je definovat alespoň rámcově výzkumné potřeby daného odvětví národního hospodářství. NP VaVaI 2016 nově zavádí kontinuální proces zjišťování a vyhodnocování věcných potřeb firem a dalších uživatelů v oblasti aplikovaného výzkumu. Takto široce prodiskutované věcné potřeby budou průběžně zapracovávány do programů podpory v oblasti aplikovaného výzkumu, a budou tak odpovídat poptávce ze strany soukromého sektoru a dalších uživatelů. Jedním z nástrojů efektivního řízení oblasti výzkumu, vývoje a inovací, a podpory aplikovaného výzkumu na národní a regionální úrovni by měla být Národní RIS3 strategie, jež má za cíl smysluplné sektorové zaměření finančních prostředků (evropských, národních a soukromých) na podporu aktivit směřujících ke konkrétním výstupům v podobě inovací.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/