26/11 NV o vodovodech a kanalizacích; T: 25.2.2011

Cílem předložené úpravy je zejména snížení hodnoty směrných čísel roční potřeby vody v Příloze č. 12 vyhlášky. Pokles reálné spotřeby vody je dokladován v ročenkách Vodovody a kanalizace zveřejněných na internetových stránkách Ministerstva zemědělství. Snížením směrných čísel dojde ke spravedlivějšímu rozdělení nákladů zahrnovaných do ceny pro vodné a stočné na odběratele u neměřené a měřené pitné vody a u vypouštění odpadních vod.

Novela vyhlášky rovněž reaguje na změny souvisejících právních předpisů – jako je např. vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, technické normy ČSN i normy ISO, jakož i na změny předpisů Evropské unie. Ve svých ustanoveních novela promítá i technický pokrok v technologiích úpravy vody (zavedení nových ukazatelů jakosti surové vody) i nové možnosti analýz vody (usnadnění prací spojených s monitoringem jakosti pitné vody). Přijetím předložené novely tak dojde k usnadnění práce provozovatelů vodovodů a kanalizací i prací spojených s monitoringem jakosti pitné vody.

 

Dalším cílem předložené novely je zajištění schopnosti samofinancovat obnovu vodovodů a kanalizací z prostředků obsažených v ceně pro vodné a stočné. Novela rovněž umožní i lepší kontrolu vlastníků vodovodů a kanalizací při celkovém vyúčtování nákladových položek ke kalkulaci ceny pro vodné a stočné.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/