26/23 Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podmínky, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu a palivo z odpadní biomasy odpadem;T:2.3.2023

Vyhláška stanoví kritéria pro dva typy odpadu, které mohou přestat být odpadem. Jedná se o kritéria pro tuhá paliva z odpadů a dále o požadavky na paliva vyrobená z odpadní biomasy. Základní rozdíl mezi těmito dvěma typy paliv z odpadu spočívá v tom, že palivo vyrobené z odpadní biomasy splňuje zároveň definici biomasy ke spalování ve stacionárních zdrojích podle vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Při spalování paliva vyrobeného z odpadní biomasy proto nemusí být plněny požadavky stanovené pro tepelné zpracování odpadu z hlediska ochrany ovzduší.

Současná právní úprava neumožňuje, aby paliva vyrobená z odpadu přestala být až do svého finálního zpracování odpadem, s výjimkou paliv vyrobených z biomasy. S palivy z odpadu je tak dle platné právní úpravy nutno nakládat v plném režimu nakládání s odpady.

Navrhovaná vyhláška proto nastavuje pravidla, při jejichž splnění bude možné využití paliv z odpadu mimo odpadový režim. Požadavky jsou stanoveny tak, aby v tomto procesu nedocházelo k ohrožení životního prostředí nebo lidského zdraví nad míru, kterou zajišťuje nakládání s těmito palivy v odpadovém režimu. Požadavky vztahující se k ochraně ovzduší při tepelném zpracování odpadu podle právních předpisů v oblasti ochrany ovzduší zůstávají nadále zachovány. Lze předpokládat, že zjednodušení využití paliv z odpadu přispěje k odklonu odpadů ze skládek směrem k jejich energetickému využití.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/