259/16 Novela zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti; T: 10.1.2017

Cílem předkládaného návrhu zákona je legislativně zakotvit stanovení postupů ochrany utajovaných informací v oblasti administrativní bezpečnosti též pro zpracování a přenos utajovaných informací zpracovávaných v elektronickém systému spisové služby, respektive v certifikovaném informačním systému pro nakládání s utajovanými informacemi příslušného stupně utajení, jehož je elektronický systém spisové služby součástí. Uvedeného cíle lze dosáhnout prostřednictvím změny § 23 odst. 3 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nově navrhované znění § 23 odst. 3 zákona, tak má vztáhnout použití ustanovení hlavy IV. zákona, respektive ustanovení § 21 až 23 zákona upravující administrativní bezpečnost jakožto jeden z druhů zajištění ochrany utajovaných informací i na utajované informace zpracovávané v elektronickém systému spisové služby, který je součástí informačního systému nakládajícího s utajovanými informacemi, přičemž tento musí splňovat požadavky stanovené národním standardem pro elektronické systémy spisové služby (s výjimkou těch požadavků, které vylučuje institut certifikace podle zákona). Ustanovení předmětné hlavy se v takovém případě použijí přiměřeně, pokud jsou vzhledem k jejich povaze použitelné.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/