258/12 Návrh vyhlášky o kontrole klimatizačních systémů; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 16.11.2012

Úprava vyplývá z novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, která transponovala směrnici EP a Rady č. 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov. Nová vyhláška o kontrole klimatizačních systémů ruší původní vyhlášku č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů, která je v souvislosti s implementací výše uvedené směrnice nedostačující.

Do kontroly je nově zahrnuto posouzení dimenzování klimatizačního systému, které však není nutné opakovat v případě, že v daném mezidobí mezi kontrolami nebyly provedeny žádné změny na technologii. Směrnice umožňuje také snížit četnost provádění kontrol klimatizačního systému, je-li na kotli instalován elektronický monitorovací a řídicí systém (viz příloha č. 2 k této vyhlášce).

 

Po každé kontrole provedené nezávislým odborníkem se bude vydávat povinně nově také zpráva o kontrole klimatizačního systému (viz příloha č. 1 k nové vyhlášce). Zpráva bude obsahovat kromě výsledků kontroly také doporučení týkající se nákladově efektivního zlepšení otopné soustavy, u které byla provedena kontrola. Tato doporučení mohou být založena na srovnání energetické náročnosti systému, u něhož byla provedena kontrola, s energetickou náročností nejlepšího dostupného proveditelného systému a systému podobného typu, jehož všechny prvky dosahují úrovně energetické náročnosti, jež vyžadují platné právní předpisy. Zpráva o kontrole se bude předávat vlastníkovi nebo nájemci budovy.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/