258/10 Novela zákona-ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur; T: 12.11.2010

Za účelem transpozice směrnice 2009/31/ES byla zřízena pracovní skupina složená ze zástupců Ministerstva životního prostředí, Českého báňského úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu a CENIA, české informační agentury životního prostředí.

Navrhovaná právní úprava vytváří právní rámec pro ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur, upravuje povolovací režim k provozování úložišť oxidu uhličitého, problematiku monitoringu, opatření v případě úniků nebo závažných nesrovnalostí a povinnosti při uzavírání úložiště a po jeho uzavření. Z ekonomických nástrojů upravuje navrhovaný zákon poplatky za ukládání oxidu uhličitého, finanční záruku a finanční příspěvek. Navrhovaná právní úprava obsahuje také vyvolané změny souvisejících zákonů, mezi které patří zákon o geologických pracích, horní zákon, zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, vodní zákon, zákon o ochraně ovzduší, zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, zákon o odpadech a zákon o integrované prevenci.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/