257/15 Vyhláška o podmínkách poskytnutí dotace ze SR v existujících expozičních situacích; T: 4.12.2015

Touto úpravou je přebírána dosavadní právní úprava, rušená novým atomový zákonem. V souladu se současným právním stavem bude právní úprava rozdělena do dvou samostatných vyhlášek, neboť materie se odborně a gesčně rozpadá do dvou oblastí – posouzení podmínek pro získání dotace (tj. provedení měření radonu apod.), relevantní pro SÚJB, který je způsobilý posoudit technickou stránku věci, a provedení procesu poskytnutí dotace, relevantní pro Ministerstvo financí. Proto jsou paralelně připravovány dva samostatné prováděcí právní předpisy, v gesci SÚJB tato vyhláška o podmínkách pro poskytnutí dotací a v gesci Ministerstva financí vyhláška o postupech při poskytování dotací. Obě přitom navazují na § 103 atomového zákona.

Oproti stávající právní úpravě, kromě formálních změn, zaznamenává navrhovaná úprava rovněž posun ve snížení objemové aktivity radonu, která je předpokladem pro poskytnutí dotace v případě budovy školy, školského zařízení nebo budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu dětí a mládeže. Namísto dosavadních 400 Bq/m3 je nově stanovena hodnota 300 Bq/m3. Tato změna reflektuje požadavek čl. 74 směrnice 2013/59/Euratom, která stanoví, že tzv. referenční úroveň pro roční průměr objemové aktivity radonu nesmí být vyšší než 300 Bq/m3 a váže na tuto hodnotu použití „technických nebo jiných prostředků k tomu, aby v obytných domech byla přijata opatření ke snížení koncentrací radonu“. Tento posun by mohl vést k tomu, že okruh příjemců dotací se oproti dosavadnímu stavu rozšíří.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/