257/08 NV o krajských normativech; T: 16.12.2008

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) v souladu s § 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vydalo vyhlášku č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 47/2008 Sb.. Předkládaná novela vyhlášky č. 492/2005 Sb. reaguje na změny v sazbách pojistného na nemocenské pojištění podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1. ledna 2009.

S účinností k 1. lednu 2009 se v § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 589/1992 Sb. snižuje sazba pojistného na nemocenské pojištění hrazeného zaměstnavatelem z 3,3 % na 2,3 % z vyměřovacího základu. To znamená, že celková částka tzv. zákonných odvodů hrazených zaměstnavatelem (pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb) se pro rok 2009 sníží z 37% na 36 %. Dosavadnímu rozsahu odvodů odpovídá výpočet složky „mzdových“ nákladů základní částky krajského normativu, kdy se 12 násobek normovaného měsíčního hrubého platu násobí koeficientem 1,37.

Tuto hodnotu je vzhledem ke změně zákona č. 589/1992 Sb. nutné aktualizovat, tzn. snížit na 1,36.

Přizpůsobení vyhlášky pravidlům stanoveným předpisem vyšší právní síly ministerstvo v tomto případě nepodrobilo hodnocení dopadů regulace, neboť je lze považovat za technickou změnu. 

Odůvodnění

Materiál

Příloha

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/