254/12 Program veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích pro potřeby státní správy „BETA“; T: 8.11.2012

Program byl v rámci navržených změn dále rozšířen o zadávání veřejných zakázek pro potřeby Ministerstva průmyslu a obchodu a pro potřeby TA ČR. Vzhledem k tomu, že TA ČR převzala na základě Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice odpovědnost za podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblastech patřících do gesce orgánů státní správy, které již poskytovateli nejsou, je odpovědná i za kvalitní navrhování nových způsobů podpory v těchto oblastech. Obecně lze tedy konstatovat, že TA ČR je poskytovatelem podpory, jak vyplývá z § 36a zákona č. 130/2002 Sb., a za účelem plnění jejích povinností daných odst. 3 tohoto ustanovení vzniká potřeba využití programu BETA rovněž pro TA ČR. Tento postup je plně v souladu se zákonnou úpravou (definicí) veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích podle § 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2002 Sb., kdy TA ČR i Ministerstvo průmyslu a obchodu jsou poskytovatelé, přičemž budou jedinými uživateli výsledků v rámci svých definovaných potřeb. Na tomto místě je nutno uvést, že návrhy výzkumných potřeb TA ČR budou v souladu s hodnotícím procesem popsaným v kap. 15 „Obecná kritéria hodnocení“ v části III materiálu pro schůzi vlády posouzeny nejprve dvěma nezávislými hodnotiteli. Následné hodnocení bude zajištěno Radou programu BETA, která je složena ze zástupců orgánů státní správy. Proces hodnocení tedy vylučuje střet zájmů.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/