253/12 NV o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů; T: 14.11.2012

Na základě dosavadních praktických zkušeností vznikla potřeba úpravy systému odměňování insolvenčních správců za tu část jejich činností, která spočívá ve zpeněžení zajištěného majetku zahrnutého do majetkové podstaty dlužníka.

Dotčenými subjekty navrhované změny vyhlášky jsou především všechny právnické a fyzické osoby vykonávající funkci insolvenčního správce a dále účastníci insolvenčního řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), tj. dlužník a věřitel.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/