25/17 Nař. vl. povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování; T: 23.3.2017

Hlavními dotčenými subjekty (na které bude mít navrhované nařízení přímý dopad) jsou:

a) Cizinci – státní příslušníci tzv. třetích zemí (zemí mimo EU) – žadatelé o vydání/prodloužení dlouhodobého pobytu za účelem investování.

b) Správní úřady příslušné pro správní řízení ve věcech vstupu a pobytu cizinců. Jedná se o Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zahraničních věcí.

Dalšími dotčenými subjekty je Ministerstvo průmyslu a obchodu, od kterého si Ministerstvo vnitra (jako správní orgán příslušný pro vydání rozhodnutí o žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem investování) vyžádá vyjádření pro účely posouzení, zda

a) záměr uskutečnit významnou investici je věrohodný a proveditelný a významná investice má být přínosem pro stát, kraj nebo obec,

b) se jedná o významnou investici,

c) přínos investovaného jiného majetku podle odstavce 1 písm. b) pro podnikání cizince nebo obchodní korporace je srovnatelný s investováním části peněžních prostředků, které tento majetek nahrazuje,

d) činnost cizince na území bude mít podstatný vliv na podnikání obchodní korporace, jde-li o cizince, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování jako společník, statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo prokurista obchodní korporace, a

e) podíl cizince v obchodní korporaci odpovídá alespoň nejnižšímu podílu stanovenému nařízením vlády, jde-li o cizince, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování jako společník obchodní korporace.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/