25/09 NV o akreditaci vzdělávacího programu; T: 6.3.2009

Navrhovaná legislativní úprava má nahradit vyhlášku č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání v souvislosti s novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, která s účinností od 1. 1. 2009 zmocňuje v § 108 MŠMT k akreditaci vzdělávacích programů. Nová právní úprava se navrhuje z důvodu rozšířeného zmocnění v zákoně o zaměstnanosti a změně celkového přístupu k provádění rekvalifikace.

 Důvodem předložení návrhu vyhlášky jsou:

  • změny vyplývající z ustanovení § 108 odst. 8 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, které zmocňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanovit prováděcím právním předpisem náležitosti žádosti o akreditaci a organizaci vzdělávání podle rekvalifikačního programu, způsob ukončení vzdělávání a náležitosti osvědčení o rekvalifikaci,
  • nutnost upravit a blíže specifikovat podmínky, za nichž bude Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělena akreditace k provádění rekvalifikace,
  • potřeba reflexe vyšších požadavků na průkaznost kvality poskytovaného vzdělávání (např. podrobnější popis praktické výuky či provázanost osoby odpovědné za odbornou úroveň rekvalifikace s dohledem nad kvalitou závěrečné zkoušky v pozici předsedy zkušební komise),
  • transparentní stanovení podrobností k organizaci vzdělávání, ukončování vzdělávání a závěrečné zkoušce, jež reflektují poznatky z nejnovějšího rozvoje dalšího vzdělávání (např. provázanost s Národní soustavou kvalifikací), tak i několikaleté zkušenosti MPSV a úřadů práce s pořádáním rekvalifikačních kurzů (např. délka hodiny praktické výuky, možnost distančního vzdělávání, aj.),
  • nové, přesné, jasné a srozumitelné vymezení náležitostí osvědčení tak, aby pro potřeby účastníka rekvalifikace, zaměstnance úřadu práce, živnostenského úřadu, či zaměstnavatele bylo osvědčení prokazatelným dokladem o absolvování rekvalifikačního kurzu.

Předkládací zpráva

Materiál

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/