25/08 Plán snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2010

Východiskem pro realizaci Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2010 (dále jen Plán) je zejména usnesení vlády ČR ze dne 11. července 2007 č. 759 k Analýze administrativní zátěže podnikatelů, jehož součástí je analýza administrativní zátěže podnikatelů odrážející stav v roce 2005, a záměr vlády ČR snížit takto kvantifikovanou zátěž o 20% do 31. prosince 2010.

V prvé řadě je stanoven závazný postup snižování administrativní zátěže pro šest resortů, které podnikatele zatěžují podle analýzy z roku 2005 nejvíce. Konkrétně jde o návrh změn v gesci ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva životního prostředí, ministerstva zemědělství, zdravotnictví, financí a ministerstva průmyslu a obchodu. Cílem materiálu je také informování vlády o rozsahu administrativní zátěže ve shora uvedených resortech. Materiál předpokládá také rozšíření Plánu na ostatní resorty v průběhu roku 2008. Předložený Plán je členěn do šesti samostatných částí, které stanoví postup snižování v jednotlivých resortech. Po věcné stránce obsahuje Plán stručné anotace obsahující souhrn postupu jednotlivých ministerstev a dále uvádí detailnější rozpracování změn konkrétních právních předpisů, včetně předpokládaných termínů realizace takto uvažovaných změn a přehledu rušených nebo jinak omezovaných informačních povinností. Navržené usnesení vlády nastavuje kontrolní mechanismy sledování plnění Plánu a počítá také s rozšířením Plánu a s jeho průběžnou aktualizací. Plnění úkolů vyplývajících ze záměru snižování administrativní zátěže podnikatelů přispěje například k odstranění nadbytečných či neoprávněných informačních povinností podnikatelů, ke zlepšení podmínek vstupu do podnikání apod., tzn. ke zlepšení podnikatelského prostředí jako celku, a tím ke zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky. Dopady na podnikatelské prostředí, sociální oblast i rovnost mužů a žen jsou jednoznačně kladné, neboť dojde k dalšímu podnícení podnikatelské činnosti, která přinese řadu možností k realizaci zájmů všech sociálních skupin.

Předkládací zpráva

Celkový přehled

Ministerstvo financí

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Souhrn ministerstva financí

Souhrn ministerstva práce a sociálních věcí

Souhrn ministerstva zdravotnictví

Souhrn ministerstva zemědělství

Souhrn ministerstva životního prostředí

Souhrn ministerstva průmyslu a obchodu

PŘIPOMÍNKY HK ČR

Vaše připomínky prosím zasílejte do 4. března 2008.                           pripominkovani@komora.cz

 

 

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/