250/16 Novela zákona o ochraně veřejného zdraví; MIMOŘÁDNÝ TERMÍN: 12.12.2016

Cílem navržené novely je jednak provedení povinné transpozice evropské směrnice č. 2015/1787 ze dne 6. října 2015, kterou se mění přílohy II a III směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě do legislativy ČR, jednak snaha zajistit výrobu trvale bezpečné pitné vody a snížit tak na minimum možné riziko ohrožení zdraví zásobovaných obyvatel.

Související soubory