25/20 Novela zákona související se zákonem o občanských průkazech; T: 10.4.2020

Pokud jde o změny vyvolané neadaptačními částmi návrhu zákona o občanských průkazech, ty se promítají do zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,  a zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Dále se změny, které přináší návrh zákona o občanských průkazech, zohledňují v zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), zákonu č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákonu č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), zákonu č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, zákonu č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, zákonu č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, zákonu č. 252/1997 Sb., o zemědělství, zákonu č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), zákonu č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), zákonu č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), zákonu č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákonu č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), a zákonu o pobytu cizinců.

/jak-na-