249/10 NV o obecných požadavcích na využívání území; T: 1.11.2010

Dne 26. srpna 2009 nabyla účinnosti vyhláška č. 269/2009 Sb., kterou byla vyhláška č. 501/2006 Sb. novelizována. V rámci této novely byla, kromě jiného, do vyhlášky vložena ustanovení upravující požadavky na umisťování staveb studní individuálního zásobování vodou, žump a malých čistíren, staveb a zařízení pro informaci a reklamu, dále požadavky na oplocení pozemků a požadavky na zřízení a uspořádání staveniště. Jedná se o požadavky, které byly původně obsaženy ve vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o požadavky na umisťování záměrů, nebylo možné je zapracovat do nově připravované vyhlášky o technických požadavcích na stavby.

I když nešlo o faktickou změnu odstupů studní od možných zdrojů znečištění, dříve byly stanoveny normou konkrétní vzdálenosti odstupů a novela vyhlášky č. 501/2006 Sb. tyto odstupy převzala, začalo se ukazovat v praxi dodržování těchto odstupů jako problematické, s poukazem na to, že požadované odstupy nelze v mnoha případech dodržet. Je zřejmé, že zakotvení konkrétních odstupových vzdáleností studní od možných zdrojů znečištění do vyhlášky č. 501/2006 Sb. odhalilo nedodržování konkrétních normových hodnot v dřívějších praxi umisťování domovních studní, ač toto bylo zakotveno již v ustanovení § 5 vyhlášky č. 137/1998 Sb.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/