249/08 NV o informacích v Říčních informačních službách; T: 9.12.2008

Účelem předkládaného návrhu vyhlášky o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách, je především úplné naplnění transpozice právní úpravy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství do českého právního řádu. Uvedená směrnice upravuje zavádění a provozování říčních informačních služeb (dále též „RIS“) na vybraných vnitrozemských vodních cestách členských států Evropské unie, obsahuje též rámcovou úpravu vymezení říčních informačních služeb a v obecné rovině i technické požadavky na harmonizovaný obsah a rozsah poskytovaných služeb a zařízení, jejichž prostřednictvím jsou služby poskytovány, s cílem zajistit potenciální provázanost mezi jednotlivými národními systémy RIS a usnadnit uživatelům z různých států práci s poskytovanými informacemi.

V souladu s obsahem předmětné směrnice se navrženou vyhláškou upravují informační položky RIS, struktura informací s omezeným přístupem, struktura, forma, obsah a způsob předávání informací a požadavky na strukturu, formu a obsah informací vkládaných do systému RIS správcem systému RIS.

Základní cíle RIS jsou následující:

  • zvýšení bezpečnosti vnitrozemské plavby; RIS přispívá ke zkvalitnění záchranných operací a umožňuje průběžný monitoring dopravní situace na vodní cestě včetně přepravy nebezpečného zboží,
  • zvýšení efektivnosti vodní dopravy; RIS pomůže optimalizovat řízení přepravního řetězce snazší výměnou informací mezi plavidly, plavebními komorami, přístavy a správcem systému RIS – Statní plavební správou
  • lepší využití možností vodní cesty na základě kvalitnějších informací o aktuálních plavebních podmínkách,
  • ochrana životního prostředí plynoucí z dostatečné informovanosti při řešení mimořádných situací
Předkládaný návrh nevyžaduje žádné nároky na státní rozpočet ani na další veřejné rozpočty. Návrh nemá sociální dopady ani negativní dopady na životní prostředí České republiky. 

Odůvodnění

Materiál

Příloha

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/