249/22 Novela vyhl. č. 330/2001 Sb., exekutorský tarif;T:20.1.2023

Návrh mění výši a v některých případech i způsob výpočtu odměny soudního exekutora v exekuci vedené k vymožení peněžitého plnění, v exekuci vedené k vymožení nepeněžitého plnění a náhrad, které soudnímu exekutorovi náležejí v exekučním řízení

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 20. 1. 2023.