248/16 Strategický rámec Česká republika 2030; T: 2.1.2017

Dle Metodiky přípravy veřejných strategií je součástí identifikace potřeby tvorby strategie vyhodnocení realizace předcházející strategie. Vývoj indikátorů přiřazených k jednotlivým cílům SRUR byl sledován v Situačních zprávách ke SRUR vydávaných s dvouletou periodicitou, které vypracovávalo Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Všechny Situační zprávy (včetně poslední vydané v roce 2016) jsou dostupné na webové stránce www.vlada.cz v sekci Rada vlády pro udržitelný rozvoj. Hodnocení vývoje indikátorů v oblastech relevantních pro udržitelný rozvoj tvoří zároveň podklad pro zpracování analytické části strategického rámce Česká republika 2030, který na SRUR navazuje.

Při hodnocení naplňování cílů SRUR nebylo možné se opřít o předem stanovená kritéria. SRUR obsahuje velké množství dílčích doporučení a opatření na různých úrovních.[1] Proto se vyhodnocení Strategického rámce zaměřilo na to, jakým způsobem resorty a municipální aktéři s textem SRUR pracovali, a která z jeho témat považují za prioritní. Souhrnná zpráva k vyhodnocení SRUR je dostupná na webové stránce www.vlada.cz.

Při vzniku analytické části byly využity analytické podklady již existujících strategických dokumentů. Vazby mezi cíli České republiky 2030 a novými či aktualizovanými resortními strategickými dokumenty budou součástí implementačního dokumentu, který bude předložen v návaznosti na schválení České republiky 2030 v termínu do 31. července 2017.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/