248/10 NV – hodnocení stavu útvarů povrchových vod; T: 11.11.2010

Návrh zakotvuje pravidla pro hodnocení stavu útvarů povrchových vod, hodnocení jakosti povrchových vod a náležitosti jednotlivých programů pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod.

Vyhláška o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod naplňuje zmocňovací ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 21 odst. 3) a požadavky následujících evropských předpisů:

  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105//ES ze dne 16. prosince 2008 o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky, změně a následném zrušení směrnic Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES,
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 200/60/ES ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky,
  • Směrnice 2009/90/ES ze dne 31. července 2009, kterou se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES stanoví technické specifikace chemické analýzy a monitorování stavu vod stanovuje minimální pracovní kritéria pro metody analýzy používané členskými státy při monitorování stavu vod, sedimentu a živých organismů, jakož i pravidla prokazování kvality výsledků analýz.
  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/