248/22 Novela vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí z. o pozemních komunikacích;T:11.1.2023

Obsahem návrhu je dokončení transpozice směrnice EP a Rady (EU) 2019/1936, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury. Návrh definuje předmět auditu bezpečnosti pozemních komunikací a v příloze č. 14 stanovuje kritéria pro posouzení předpokládaných dopadů na bezpečnost silničního provozu auditu bezpečnosti pozemních komunikací.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 11. 1. 2023.