247/15 NV zabezpečení vydávání a řádné distribuce českých technických norem; T: 25.11.2015

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví očekává pro letošní rok příjem do státního rozpočtu cca 75 mil. Kč místo plánovaných 110 mil. Kč.

Důvodem nižšího výběru za normy jsou následující skutečnosti:

• Uzavírání smluv se zákazníky dle podmínek nové cenové vyhlášky nabíhá postupně v průběhu roku 2015. Smlouvy, které byly uzavřeny se zákazníky do 31. 12. 2014, byly uzavřeny dle starých podmínek, a to znamená s přístupem na 12 měsíců a s původními možnostmi tisku. Tyto smlouvy dobíhají a jsou postupně nahrazovány smlouvami dle nové cenové vyhlášky.

• V důsledku zdražení přístupu k normám zákazníci přehodnotili své potřeby a ve většině případů omezili své nákupy norem. Klesl tak celkový počet uživatelů ČSN a jsou preferovány levnější přístupy i za cenu omezení tisku, případně pouze pro čtení. Došlo k výraznému poklesu počtu uživatelů s variantou omezeného tisku do 1 000 stran.

• Není naplněn ani předpokládaný příjem z titulu dokupování tisků zákazníky v návaznosti na jeho omezení.

Vzhledem k tomu, že již všichni zákazníci budou mít uzavřené smlouvy podle vyšších cen, očekáváme pro příští rok a roky následující mírný narůst příjmů na celkem cca 80 – 85 mil. K alespoň částečnému pokrytí ztrát státního rozpočtu v roce 2016 byly upraveny parametry ve vyhlášce s tím, že se očekává doplnění příjmu do státního rozpočtu do plánované výše.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/