247/10 Novela zákona o veterinární péči; T: 5.11.2010

Hlavními principy navrhované právní úpravy jsou:

 

provedení změn navrhovaných zájmovými organizacemi (asociacemi a komorami), jež sdružují např. provozovatele potravinářských podniků nebo chovatele hospodářských zvířat,
provedení úprav, jejichž nutnost vyplynula z aplikace platného veterinárního zákona orgány veterinární správy – jedná se především o náměty předložené odbornými útvary Státní veterinární správy a náměty jednotlivých krajských veterinárních správ,

Věcně se jedná především o tyto nejvýznamnější úpravy:

v oblasti ochrany zdraví zvířat se navrhuje:
a) změna definice svodu,

b) zakotvení povinnosti chovatelů, kteří jako podnikatelé chovají drůbež, hlásit příslušné krajské veterinární správě poklesy v příjmu potravy a vody, poklesy v produkci vajec a úmrtnost drůbeže, pokud přesahují stanovené limity,

c) zpřesnění povinností soukromých veterinárních lékařů, kteří byli schváleni k vydávání pasů psů, koček a fretek v zájmovém chovu a k vydávání pasů pro cirkusová zvířata,

d) zrušení povinnosti vyžádat si veterinární osvědčení k přemístění hospodářského zvířete mimo území kraje a zrušení institutu schváleného veterinárního lékaře pro vydávání zdravotních potvrzení,

e) nově upravit schvalování soukromých veterinárních lékařů pro provádění vyšetření, zdravotních zkoušek a dalších úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví, kontroly dědičnosti zdraví a kontroly pohody zvířat,

f) obecně upravit odbornou způsobilost k označování zvířat,

g) změna pravidel poskytování náhrady nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami,

 

v oblasti hygieny potravin se navrhuje:
a) úprava podmínek dodávání syrového mléka konečnému spotřebiteli prostřednictvím prodejního automatu a stanovení frekvence a rozsahu laboratorního vyšetření mléka určeného pro přímý prodej,

b) umožnění domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců a jelenovitých z farmového chovu, tedy zvířat, jejichž domácí porážka je dosud zakázána,

c) zrušení úpravy, která umožňuje provozovnám maloobchodu podle § 24a zákona neoznačovat maso a masné výrobky,

d) zrušení veterinárního osvědčení k přepravě živočišných produktů přepravovaných ke skladování v rámci státních hmotných rezerv,

e) změna pravidel pro prodej malého množství těl ulovené volně žijící zvěře v kůži nebo v peří přímo konečnému spotřebiteli nebo jeho dodávání do maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele,
a úprava podmínek činnosti proškolených osob,

f) doplnit povinnost chovatelů a osob zacházejících se živočišnými produkty stanoveným způsobem označovat nádoby, do nichž se ukládají vedlejší živočišné produkty,

 

v oblasti kontroly dovozu a vývozu zvířat a živočišných produktů se navrhuje:
a) vypustit dosavadní ustanovení veterinárního zákona týkající se krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů,

b) změnit postup při kontrolách neobchodních zásilek zvířat v zájmovém chovu
a vymezit kompetence kontrolních orgánů při kontrolách produktů živočišného původu neobchodního charakteru v osobních zavazadlech cestujících, malých zásilkách určených soukromým osobám nebo jež se objednávají na dálku,

c) náhradu nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly do budoucna stanovit paušální částkou odpovídající skutečným nákladům vynaloženým na provádění těchto kontrol za minulý kalendářní rok.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/jak-na-