246/08 NV o chemických přípravcích nebezpečných pro zdraví; T: 5.12.2008

Návrhem se zajišťuje sběr údajů o účincích chemických přípravků, detergentů a povrchově aktivních látek na zdraví. Tyto údaje jsou podstatné pro plnění úkolů Ministerstva zdravotnictví podle § 32 odst. 1 zákona č. 356/2003 Sb., ve znění zákona č. 371/2008 Sb. Jde například o informování veřejnosti o rizicích látek obsažených v přípravcích a předmětech nebezpečných pro lidské zdraví podle čl. 123 nařízení (ES) 1907/2006. Podle § 32 odst. 1 písm. b) č. 356/2003 Sb., ve znění zákona č. 371/2008 Sb., do databáze bude mít přístup Toxikologické informační středisko a orgány státní správy uvedené v § 30 cit. zákona.

Realizace uvedeného návrhu nebude mít hospodářský ani finanční dopad na státní rozpočet, na ostatní veřejné rozpočty a měl by usnadnit zpracovávání požadovaných informací proti současnému stavu. Pokud jde o podnikatelskou sféru, předpokládají se náklady v rozsahu administrativního zpracování stanovených údajů. Příslušný formát pro předání údajů poskytne podnikatelům Ministerstvo zdravotnictví. K rozsahu shromažďovaných údajů je třeba dodat, že jde o údaje, které podnikatelé na úseku předmětných látek a přípravků musí obstarat a shromažďovat i pro účely bezpečnostního listu.

K návrhu se nepředkládá RIA, neboť návrh je výhradně technickým předpisem, kterým se realizuje zmocnění upravené v § 22 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb., ve znění zákona č. 371/2008 Sb.

Předkládací zpráva

Materiál

Příloha

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/