245/12 Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje; T: 14.11.2012

Úprava strategie regionálního rozvoje v dosavadní podobě stanoví obsah dokumentu pouze rámcově, fakultativním výčtem, obdobně jako návaznost na jiné informační zdroje, navazující programové dokumenty a kodifikované nebo obecně akceptované relevantní podmínky, zásady a principy. Ponechává tak poměrně značný prostor pro volbu konkrétní podoby dokumentu a zejména procesu jeho přípravy a aktualizace.

Navrhovaná úprava strategie regionálního rozvoje ve své struktuře vychází z novější koncepce, využité např. při formulování politiky územního rozvoje ve stavebním zákoně.

Podrobnějším a formulačně jednoznačnějším způsobem, popř. zcela nově v porovnání s platným zněním je zde vymezen obsah dokumentu, vazba na koncepční dokumenty vytvářené ostatními ústředními správními úřady, postup příprav a konzultací, náležitosti návrhu předkládaného vládě ke schválení, působ zveřejňování schváleného znění, postup vyhodnocování a aktualizace dokumentu.

Navrhovaná podrobnější úprava ponechává méně prostoru pro improvizované nebo variabilní přístupy. Konkrétnější úprava role dotčených aktérů v jednotlivých fázích, zejména při tvorbě dokumentů, vychází ze stanovených postupů platných např. pro přípravu nelegislativních dokumentů určených k projednání vládou, resp. pro přípravu oborových rozvojových koncepcí (např. ve vazbě na vyhodnocování vlivu na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí).

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/