243/15 Návrh vyhlášky o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba; T: 23.11.2015

Zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který byl schválen 13. května 2015, novelizoval také zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zákon zavedl podmínku pro výrobce energie z obnovitelných zdrojů, kteří jsou právnickými osobami ve formě akciových nebo obdobných společností a chtějí nadále čerpat provozní podporu, zaknihovat své akcie. Podmínka byla do zákona zavedena především na základě problémů s určením identity koncových příjemců provozní podpory, která je vyplácena za výrobu elektřiny ve velkých fotovoltaických elektrárnách, provozovaných nebo vlastněných právnickými osobami se zahraničním domicilem. Diskuse se zástupci zemědělského sektoru ovšem ukázala, že tato povinnost by přinesla velké dopady zejména na právnické osoby, které se zabývají primárně zemědělskou výrobou a v rámci diverzifikace do nezemědělských činností provozují jako vedlejší činnost výrobu energie z obnovitelných zdrojů, zejména z biomasy formou anaerobní digesce bioplynu a jeho následného využití k výrobě elektřiny a tepla v kogenerační jednotce. Takovéto společnosti obvykle mají mnoho drobných akcionářů, jejichž podíly vznikly v procesu transformace zemědělských družstev
a proces zaknihování akcií by proto byl v jejich případě zdlouhavý, administrativně i finančně náročný a bez zřejmého přínosu k naplnění cílů zákona.

Proto byla do zákona zakotvena možnost akciových nebo obdobných společností, které jsou výrobci energie z obnovitelných zdrojů a zároveň je jejich hlavní činností zemědělská výroba, získat výjimku z povinnosti zaknihovat své akcie, pokud chtějí být nadále příjemci provozní podpory.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/