243/22 Návrh nové vyhl. o schvalování tech. způsob. a podm. provozu vozidel na pozem.komunikacích;T:6. 1.2023

Materiál se předkládá z důvodu novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Nová vyhláška, která ruší a nahrazuje vyhlášku č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích je prováděcím předpisem výše uvedeného zákona a rozpracovává některé postupy, který zákon v souvislosti s implementací práva Evropské Unie zanesl do našeho právního řádu.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/