24/13 Novela zákona o zemědělství a SZIF; T: 7.3.2013

Hlavními důvody předložení navrhované právní úpravy jsou, pokud jde o zákon
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, zejména:

· zpřesnění obecných ustanovení o společných organizacích trhů, přímých platbách
a Programu rozvoje venkova a rybářství podle požadavků návrhů nových nařízení Evropské unie – § 2a, 2b, 2c, 2ca,

· zesouladění evidence zemědělského podnikatele se změnami a zjednodušeními živnostenského práva a se změnami vyvolanými zákonem o základních registrech
– § 2e až 2h,

· doplnění obecného ustanovení o poskytování dotací o možnost elektronických podání
– § 3,

· změna v provozování evidence využití půdy podle uživatelských vztahů s ohledem na sjednocení způsobů administrace dotací v resortu zemědělství a na redukci regionálních útvarů ministerstva, které se přesouvají od 1.1.2013 pod Fond – § 3a,

· úprava evidence půdy, evidence krajinných prvků a evidence objektů a jejich procesních způsobů aktualizace, včetně přesunutí některých ustanovení do prováděcího nařízení vlády (definice zemědělských kultur, definice krajinných prvků, definice objektů, stanovení způsobů dělení půdních bloků a jejich dílů a rozšíření výčtu údajů evidovaných u půdních bloků a jejich dílů) podle požadavků návrhů nových nařízení Evropské unie
– § 3a až 3p,

· založení systému evidence a administrace platebních nároků, způsobů možností přechodů a převodů platebních nároků, informační povinnosti držitelů (fyzických a právnických osob) platebních nároků a způsobu dodatečného žádání o přiznání platebního nároku podle požadavků návrhů nových nařízení Evropské unie,

· úprava ustanovení o kontrole na základě změn právní úpravy vyvolané novým kontrolním řádem (zákon č. 255/2012 Sb. s účinností od 1.1.2014) a rozšíření součinnosti s Generálním ředitelstvím cel – § 4,

· zrušení ustanovení o každoročním předkládání zprávy o stavu zemědělství do Poslanecké sněmovny – § 6.

 

Předmětem hlavních změn zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, je zejména:

· úprava ustanovení o financování Fondu – § 4 a 6a,

· doplnění ustanovení o poskytování národních dotací na základě pověření ministerstva podle § 2d zákona o zemědělství prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy
– § 11,

· doplnění ustanovení o poskytování dotací o možnost elektronických podání – § 11,

· zpřesnění ustanovení o subvencích při vývozu, intervenčním nákupu a prodeji,
o produkčních kvótách mléka, cukru a škrobu a o finančních dávkách z výroby cukru
– § 11b až 11h,

· úprava ustanovení o kontrole na základě změn právní úpravy vyvolané novým kontrolním řádem (zákon č. 255/2012 Sb. s účinností od 1.1.2014) – § 12a.

Související soubory

/jak-na-