241/15 Novela zákona o vodách; T: 30.11.2015

Základním cílem předkládaného návrhy novely zákona č. 254/2001 Sb. je zlepšení motivační a fiskální funkce poplatků za vypouštěné množství odpadních vod do vod povrchových a poplatku za odebrané množství podzemní vody ve vztahu k zajištění ochrany množství a kvality povrchových a podzemních vod. Cílem předkládaného návrhu je dále také náprava identifikovaných problémů vyplývajících ze současného nastavení vodního zákona a to jednak Ministerstvem životního prostředí tak i dalšími dotčenými subjekty ochrany vod.

Nejzásadnější body a cíle novely jsou tyto:

1) Novelizace poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových;

2) Novelizace poplatku za odebrané množství podzemní vody;

3) Novelizace povinnosti znečišťovatelů sledovat vypouštění odpadních vod;

4) Novelizace ustanovení vodního zákona týkající se geologických průzkumných prací;

5) Novelizace ustanovení vodního zákona týkající se odpadních vod a závadných látek;

6) Novelizace ustanovení vodního zákona týkající se povinností při haváriích a zřizování zvláštního účtu k opatření k nápravě závadného stavu;

7) Novelizace ustanovení vodního zákona týkající se ochrany před povodněmi;

Novelizace a upřesnění sankčních ustanovení a vodoprávního dozoru ve vodním zákoně.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/