24/08 Návrh zákona o daních z příjmů

V jednotlivých částech je navržena novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, novela zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, novela zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí a novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Dochází i k návrhu novelizace zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kde v části účinnosti je navrhována úprava ve vztahu k nastavení účinnosti sazeb pro fyzické a právnické osoby, kterou se odstraňují pochybnosti o použití těchto sazeb za jednotlivá zdaňovací období.

Určujícím faktorem pro zahrnutí změny zákona o daních z příjmů do plánu legislativních prací vlády byla potřeba odstranění vzniku možných rozdílností v daňovém zatížení vybraných skupin fyzických osob v roce 2009 oproti roku 2008, které byly do zákona o daních z příjmů promítnuty v souvislosti s úpravami sazeb fyzických osob a slev na dani v rámci pozměňovacích návrhů v Poslanecké sněmovně do zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů. Změny sazby daně z příjmů a slevy na dani v případě fyzických osob pro rok 2009 nejsou dosud v návrhu zákona v oblasti změny zákona o daních z příjmů zohledněny. Tyto úpravy budou předmětem projednání ve vládě. Důležitou a nosnou potřebou úpravy v oblasti zákona o daních z příjmů je záměr odstranění vyloučení pochybností o slučitelnosti dosavadní úpravy s komunitárním právem v oblasti poskytování darů s možností jejich odečtu od základu daně také pro obdarované subjekty z členských států EU a Evropského hospodářského prostoru. Nutnou úpravou je i oblast úpravy účinností použití sazeb daně z příjmů fyzických i právnických osob nově nastavených zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Předmětem navrhované právní úpravy zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, je vytvoření předpokladů pro soulad právní úpravy daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí s právem Evropských společenství především v případech, kdy osvobození od těchto daní je vázáno na bydliště či sídlo daňového subjektu v České republice a v jiných státech Evropské unie nebo ve státech tvořících Evropský hospodářský prostor. Navrhovanou úpravou budou vytvořeny předpoklady pro naplnění práva usazování a volného pohybu kapitálu uvnitř Evropského společenství. Právní úpravou zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje osvobození od daně ze staveb nových staveb a bytů v nových stavbách, které je poskytováno na dobu 15 let. Rozsáhlé osvobození působí v praxi problémy obcím, snižuje jejich příjem z daně z nemovitostí a omezuje jejich možnost stanovit spravedlivě místní koeficient. Navrhuje se ukončení dosavadního osvobození a běhu všech stávajících lhůt nejpozději ve zdaňovacím období 2009. Návrh zákona v praxi umožní obcím plnou aplikaci zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů.

Novela zákona

Důvodová zpráva

Předkládací zpráva

PŘIPOMÍNKY

Vaše připomínky prosím zasílejte do 13. března 2008.                   pripominkovani@komora.cz

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/