24/20 Návrh zákona o občanských průkazech; T: 10.4.2020

Cílem návrhu zákona je zapracovat změny, které vychází z nového nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu, do vnitrostátních předpisů. Návrh nového zákona by měl současně přehodnotit a zefektivnit probíhající procesy, snížit administrativní a časovou zátěž kladenou na občana a na orgány vykonávající přenesenou působnost v souvislosti s vydáním občanského průkazu a změnit obsah údajů vedených v občanském průkazu.

/jak-na-