24/18 Statut Výboru pro rozpočtové prognózy; T: 19.3.2018

Statut definuje základní práva a povinnosti členů Výboru a je podstatný z hlediska obecných požadavků kladených na členy Výboru. Tím bude moci být pouze taková fyzická osoba, která je plně svéprávná, nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, má ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a rovněž je zástupcem nezávislé instituce, v rámci níž aktivně, dlouhodobě a na pravidelné bázi zpracovává veřejně publikované makroekonomické anebo fiskální prognózy. Poslední uvedené požadavky jsou nezbytnou podmínkou pro to, aby členové Výboru byli pouze erudovanými odborníky s akcentem praktických zkušeností v oblasti prognóz a dostatečným institucionálním zázemím. Podmínka veřejné publikace prognóz pak zvyšuje kredibilitu stanoviska Výboru a jeho členů, stejně jako průkaznost toho, že jsou skutečně prognózy aktivně, dlouhodobě a na pravidelné bázi zpracovávány. Předsedou Výboru, který jedná navenek, se pak bude moci stát takový člen Výboru, který je všeobecně uznávanou osobností v oblasti makroekonomie nebo veřejných financí. Funkce člena Výboru zaniká kromě obvyklých ustanovení i odvoláním vládou České republiky, a to na návrh nadpoloviční většiny všech členů Výboru nebo na návrh Rady v případě neplnění povinností.

Členství ve Výboru je čestnou funkcí bez nároku na odměnu. Nezbytné výdaje spojené s jednáním Výboru, jako je příprava a distribuce materiálů pro jednání či zajištění jednací místnosti, hradí v souladu se zákonem ministerstvo. Průběh jednání Výboru a stanovení kritérií pro posuzování makroekonomických a fiskálních prognóz se bude řídit Jednacím řádem Výboru, který bude rovněž vypracován ministerstvem a Národní rozpočtovou radou, ovšem i v součinnosti se členy Výboru navrženými dle tohoto statutu. Jednací řád Výboru také schvaluje vláda České republiky.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/