239/08 Nař.vl. o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření; T: 28.11.2008

Cílem předloženého návrhu novely nařízení vlády je umožnění převodu zařazení z titulu integrovaná produkce do titulu ekologické zemědělství. Tato úprava je navrhována v souladu se změnou PRV oznámenou Evropské komisi dne 10. 3. 2008. Dále se v souvislosti se zavedením podmíněnosti v České republice k 1. 1. 2009 specifikují minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v souladu s požadavky nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 a nařízení Komise (ES) č. 1975/2006. V rámci titulu ekologické zemědělství se navrhuje nová podmínka rozhodná pro poskytnutí dotace na zemědělskou kulturu sad tak, aby byly naplněny cíle tohoto titulu deklarované v PRV. Rovněž se navrhuje zrušení podpory od roku 2009 pro ekologické sady, na které nebylo požádáno o poskytnutí dotace v letech 2007 a 2008, a to z důvodu zabránění spekulativnímu jednání při zakládání ekologických sadů a zajištění nepřekročení finanční alokace v rámci agroenvironmentálních opatření. Podpora bude zrušena až do doby stanovení minimálních požadavků na obhospodařování ekologických sadů, které bude navrhováno v rámci novelizace právních předpisů pro ekologické zemědělství.

Návrh nařízení vlády nebude mít negativní vliv na podnikatelské prostředí. Z hlediska navrhovaného řešení jsou dopady na podnikatelské prostředí pozitivní, nicméně vzhledem k charakteru změn nelze pozitivní dopad kvantifikovat. V části „Návrh variant řešení“ je u každé hlavní změny uveden dopad na podnikatelskou sféru (žadatele o poskytnutí dotace) a kvalifikovaný odhad negativního dopadu v případě nerealizace navrhované novely.  

 

Odůvodnění

Materiál

Příloha

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/