239/22 Návrh zákona, kterým se mění někt. zákony v souvislosti s přijetím zák. o hromadném řízení;T:11.1.2023

Návrh zákona má za cíl částečně transponovat směrnici o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitele a v této souvislosti zejména přizpůsobit stávající právní předpisy v oblasti procesního práva a ochrany spotřebitele předloženému návrhu zákona o hromadném řízení.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 11. 1. 2023.