237/11 NV o řidičských průkazech; T: 21.10.2011

Cílem návrhu je naplnit zmocňovací ustanovení § 87a odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a stanovit vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření. Řádným posouzením se rozumí provedení nezbytných vyšetření a testů v odpovídajícím prostředí a s odpovídající dokumentací.

 

Tento cíl je dílčím cílem ve vztahu k předmětné novele zákona o silničním provozu. Dosavadní praxe potvrdila opodstatněnost psychologického vyšetření, jež je součástí posudku o zdravotní způsobilosti. Jako nadbytečné bylo vypuštěno vyšetření neurologické, včetně vyšetření elektroencefalografického. Novela zákona o silničním provozu ale nově zavádí podmínku dopravně psychologického vyšetření i v případě, kdy bude držitel řidičského oprávnění žádat o vrácení řidičského oprávnění poté, kdy uplynula jednoroční lhůty ode dne, kdy toto oprávnění pozbyl z důvodu, že dosáhl 12 bodů v systému bodového hodnocení (viz § 123d odst. 3 zákona o silničním provozu). V této souvislosti si pak novela zákona o silničním provozu mj. klade za cíl stanovit základní požadavky na dopravní psychology v rámci nově zaváděného institutu jejich akreditace. Základním cílem návrhu je umožnit další činnost v oblasti dopravně psychologického posuzování pouze těm psychologům, kteří jsou z imateriálního (znalosti a zkušenosti) i materiálního (vybavení) hlediska způsobilí dostatečným a řádným způsobem prověřit a posoudit psychomotorické a osobnostní vlastnosti posuzované osoby ve vztahu k řízení vozidla. Tento cíl působí zároveň proti tomu, aby se v této oblasti prováděla pouze formální a nedostatečná posouzení, jejichž smyslem není vyšetření, ale vydání kladného stanoviska pro lékařský posudek.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/