235/10 Novela zákona o úpadku; T: 13.10.2010

Předložený návrh zákona reaguje především na nález pléna Ústavního soudu ze dne 1. července 2010, sp. zn. Pl. ÚS 14/10, vyhlášený pod č. 241/2010 Sb., kterým Ústavní soud zrušil s účinností od 31. března 2011 v ustanovení § 192 odst.1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „insolvenční zákon), úpravu, která vycházela ze zásady, že právo popírat pravost, výši a pořadí přihlášených pohledávek mají jen dlužník a insolvenční správce, nikoliv jednotliví věřitelé. Neústavním shledal odepření této možnosti jednotlivým věřitelům. Dále návrh zákona reaguje na náleze pléna Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2009, sp. zn. Pl. ÚS 42/08, vyhlášený pod č. 163/2009 Sb., kterým Ústavní soud zrušil s účinností k 9. červnu 2009 v ustanovení § 394 odst. 2 insolvenčního zákona část věty za středníkem, vylučující přípustnost odvolání proti usnesení, jímž vzal insolvenční soud na vědomí zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení s ohledem na ustanovení § 399 odst. 2 insolvenčního zákona. Návrh zákona reaguje také na nález pléna Ústavního soudu ze dne 27. července 2010, sp. zn. Pl. ÚS 19/09, vyhlášený pod č. 260/2010 Sb., kterým Ústavní soud zrušil (ve zjevné návaznosti na nález pléna označený v předchozím odstavci) s účinností k 10. září 2010 v ustanovení § 399 odst. 2 insolvenčního zákona, část věty druhé za středníkem, o důsledcích zmeškání schůze věřitelů, při které má být projednán způsob oddlužení, dlužníkem. Podle této části, jestliže se dlužník nedostavil na schůzi věřitelů bez omluvy nebo neshledal-li insolvenční soud jeho omluvu důvodnou, má se za to, že vzal návrh zpět.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/