233/12 Novela zákona o nakládání s těžebním odpadem; T: 8.11.2012

Hlavním cílem navržené novely je dosažení plné transpozice požadavků směrnice 2006/21/ES do českého právního řádu na základě požadavku Evropské komise. Přijetím této novely bude dosaženo plné transpozice cit. směrnice a kompatibility s právem Evropské unie v dané oblasti, neboť ČR všechny výtky uvedené ve formálním upozornění napravuje a řízení o porušení smlouvy tak bude možno uzavřít. Pokud nebude provedena novelizace zákona č. 157/ 2009 Sb., je hlavním rizikem spojeným s nečinností především pokračování v řízení o porušení článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť nepřijetím navrhované právní úpravy by dle názoru Komise nedošlo k plné transpozici směrnice 2006/21/ES. Rovněž by nebyl vyřešen problém úložných míst, která nejsou uzavřena a odebírání hmot z těchto úložných míst by nebyl dostatečně legislativně upraven.

Pokud se týká dopadů na podnikatelské subjekty, podnikatelskému sektoru, kromě organizací zabývajících se těžbou a úpravou radioaktivních surovin, nevznikají žádné nové přímé ani nepřímé náklady.

Související soubory

/jak-na-