232/16 Návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob; T: 1.12.2016

Důvodem pro předložení je, kromě výše uvedeného, kritika ze strany široké veřejnosti ohledně neodbornosti a nekompetentnosti členů orgánů ve společnostech s majetkovou účastí státu ze strany odborníků a „svévolné“ obsazování těchto pozic bez veřejné kontroly, což vede také mnohdy k podezření, že se může jednat o určitou formu korupce. Pro společnosti ovládané státem je stejně jako pro všechny společnosti žádoucí, aby je řídili a hospodaření kontrolovali odborníci v dané oblasti, neboť právě odborné řízení bude směřovat k tomu, aby společnosti ovládané státem dosahovaly zamýšlených výsledků. Za jeden ze způsobů jak tohoto cíle dosáhnout lze považovat takovou úpravu výběru osob do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a do funkcí členů orgánů obchodních společností, která bude prováděna transparentně a systémově a bude pod veřejnou kontrolou. Tato úprava by měla směřovat k tomu, aby do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních společností byli vybíráni vždy ti, kdo nejlépe splňují tyto kvalifikační a osobnostní předpoklady s přihlédnutím k velikosti, významu a předmětu podnikání nebo činnosti konkrétního státního podniku nebo obchodní společnosti, v níž má stát majetkovou účast.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/