232/20 Novela z. č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty; T:5.1.2021

Novela z.  č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, je zejména transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. Směrnice posiluje práva příjemců centrálně připravovaného tepla a teplé vody na přesné, spolehlivé, jasné a včasné informace o jejich spotřebě, aby měli dostatečně častou zpětnou vazbu o spotřebě. Navrhuje se proto zavedení povinnosti poskytovatele služeb informovat příjemce služeb o jeho skutečné spotřebě tepla a spotřebě společně připravované teplé vody v pravidelných, Směrnicí předpokládaných měsíčních intervalech za předpokladu, že lze tuto spotřebu zjišťovat pomocí dálkově prováděných odečtů. Dále se navrhuje stanovit povinnost poskytovatele služeb, aby na žádost příjemce služeb informoval poskytovatele energetických služeb podle zákona o hospodaření energií o rozúčtování a skutečné spotřebě tepla a spotřebě společně připravované teplé vody příjemce služeb za poslední tři roky. Nad rámec transpozice návrh obsahuje  upřesnění ustanovení o určení výše spotřební složky příjemce služeb, který některým z přesně vymezených způsobů zmaří zjištění svojí spotřeby tepla nebo teplé vody poskytovatelem služeb.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 5. 1. 2021.

/jak-na-