231/12 NV o územně analytických podkladech; T: 29.10.2012

Nezbytnost novelizace vyhlášky č. 500/2006 Sb. je vyvolána přijetím změny stavebního zákona Parlamentem ČR (sněmovní tisk č. 573 – dále jen „novela stavebního zákona“). Novela stavebního zákona obsahuje některé věcné změny a úpravy, které je třeba zohlednit v prováděcí vyhlášce, například vypuštění etapy konceptu v procesu pořizování územního plánu, vypuštění zprávy o projednání návrhu územně plánovací dokumentace, zrušení rady obcí pro udržitelný rozvoj území, úpravy procesu posuzování vlivů koncepcí a záměrů na životní prostředí. Zjednodušují se rovněž obsahové náležitosti registračních listů pro účely evidence územně plánovací činnosti a upravují se ustanovení, která působila v praxi problémy. Uvedené změny povedou ke zjednodušení procesu pořizování územně plánovací dokumentace a zkrácení doby jejího pořizování, pořizování jejích změn či aktualizace.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/