231/11 NV, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů; T: 17.10.2011

Předmětem vyhlášky č. 475/2005 Sb., v platném znění, je v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů specifikace technických a ekonomických parametrů, kterými jsou podle zákona především náklady na instalovanou jednotku výkonu, účinnost využití primárního obsahu energie v obnovitelném zdroji a doba využití zařízení. Tyto technické a ekonomické parametry jsou stanoveny v příloze č. 3 vyhlášky a jejich dodržením je výrobci elektřiny zajištěno dosažení patnáctileté doby návratnosti investic při podpoře výkupními cenami stanovenými Energetickým regulačním úřadem.

Ukazatele v příloze č. 3 vyhlášky č. 475/2005 Sb. zahrnují rovněž konkrétní příklady indikativních hodnot jednotlivých technických a ekonomických parametrů u vybraných technologií výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Komplexní definice těchto ukazatelů a specifikace indikativních parametrů umožňuje, aby z garance patnáctileté doby návratnosti investice nebyli vyloučeni výrobci, kteří překročí dílčí technický či ekonomický parametr, ale v kombinaci všech ostatních parametrů naplní předpoklady pro dosažení požadované doby návratnosti investice.

S ohledem na neustálý vývoj a zdokonalování technologií využívajících obnovitelné zdroje na jedné straně a změny cen vstupů na straně druhé je nezbytné tyto technické a ekonomické parametry v čase měnit. Klíčovou oblastí v předkládané novele vyhlášky je aktualizace technicko ekonomických parametrů malých vodních elektráren, výroben využívajících energii bioplynu a fotovoltaických elektráren, jejichž měrné investiční náklady se v čase mění.. Parametry všech ostatních obnovitelných zdrojů zůstávají neměnné, protože z analýzy současného stavu nevyplynula nutnost tyto parametry měnit. Z uvedeného důvodu návrh vyhlášky upravuje pouze přílohu č. 3 vyhlášky č. 475/2005 Sb.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/